Dla kogo?

Oferuję zajęcia dla dzieci:

 • zdrowych
 • niepełnosprawnych intelektualnie
 • z zespołem Downa oraz innymi chorobami genetycznymi
 • z trudnościami w zachowaniu
 • z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu
 • z zaburzeniami w rozwoju społecznym i emocjonalnym
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z innymi dysfunkcjami utrudniającymi funkcjonowanie w przedszkolu i szkole
 • z obniżonym poziomem graficznym
 • z nadpobudliwością psychoruchową ADHD
 • zdolnych
 • niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcjami w obrębie aparatu ruchu, spastycznych…