Terapia metodą Marii Montessori

Informacje o Marii Montessori można znaleźć w biografii.

Terapia Montessori to towarzyszenie dziecku przez nauczyciela Montessori w zorganizowanym otoczeniu, które dziecko poznaje i opanowuje.

Cele jakie stawia sobie terapia Montessori to:

 • uczenie wchodzenia w kontakt z drugim człowiekiem, trwania w kontakcie ale także stopniowe wychodzenia z kontaktu;
 • stymulacja rozwoju zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka;
 • pomoc w porządkowaniu doświadczeń;
 • kształcenie percepcji;
 • wdrażanie do skupiania uwagi;
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • usprawnianie koordynacji koordynacji przestrzennej;
 • usprawnianie  dużej i małej motoryki;
 • kształcenie umiejętności współpracy z innym dzieckiem oraz w grupie;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie motywacji do poznawania świata.

 

Podczas terapii Montessori dziecko pracuje z materiałem rozwojowym, który uwzględnia stopień trudności, izoluje trudności, pobudza ciekawość i zainteresowanie, wyzwala zróżnicowane formy aktywności (z zakresu praktycznego dnia, sensoryki, mowy, matematyki, wychowania kosmicznego, wychowania artystycznego) umożliwia samodzielna kontrolę błędu, poszukiwanie i odkrywanie zasad i różnych rozwiązań.

W trakcie terapii Montessori dziecko ma możliwość doświadczenia „zmaterializowanego, bardzo czytelnego” sukcesu. Czasami jest to pierwszy sukces, pierwsze własne osiągnięcie bez niczyjej pomocy i pierwsza ogromna satysfakcja z dobrze samodzielnie wykonanej pracy.

Terapia metodą Marii Montessori przynosi rzeczywiste efekty, czego przykładem są opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. To przykładowy fragment takiej opinii:

Od kilku lat pracuję metodą M. Montessori oraz jestem autorką innowacji pedagogicznej pt:„Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego ” czyli praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym pedagogiką Marii Montessori (opinię na temat innowacji można przeczytać tutaj).

Innowacja ta wykorzystywana jest do pracy z dziećmi:

 • niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • autystycznymi
 • z deficytami rozwojowymi
 • niesprawnymi ruchowo
 • z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi
 • z takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniają  funkcjonowanie dziecka w grupie ogólnodostępnej
 • z ADHD,
 • zdrowymi

 

Terapia Montessori  polega na wydobywaniu z dziecka tego, co najlepsze” poprzez odkrywanie i rozwijanie umiejętności oraz potrzeb.  Pozwala na:

 • rozwój samodzielności oraz wiary w swoje siły
 • kształtowanie szacunku do porządku oraz pracy
 • wypracowanie zamiłowania do ciszy
 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zbiorowej w atmosferze ciszy
 • osiąganie maksymalnej koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • wypracowanie samokontroli
 • uniezależnienie od nagród
 • kształtowanie postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji
 • kształtowanie szacunku dla pracy innych osób
 • rozwój indywidualnych zdolności oraz umiejętności współpracy
 • osiąganie spontanicznej samodyscypliny, która wynika z dziecięcego posłuszeństwa oraz umiłowania do otoczenia.

 

Materiał  na którym opiera się terapia Montessori to materiał rozwojowy nazywany „kluczem do świata”. Znajduje się on w zasięgu wzroku dziecka, na otwartych regałach, zawsze na swoim miejscu, przygotowany do pracy i ułożony według określonych działów:

 • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego
 • kształcenia zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu
 • edukacja matematyczna
 • edukacja językowa- wprowadzająca w sztukę pisania, czytania, rozwijająca mowę
 • wychowanie kosmiczne